1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky popisují a upravují vztah při obchodním styku mezi firmou ISOline EU, s.r.o. (dále jen dodavatel) a zákazníky. Dohodnutá a písemně stvrzená odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Pokud je některé z ustanovení těchto podmínek v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, toto ustanovení se nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

2. Ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo upravit ceny pro určité skupiny zákazníků, poskytovat množstevní a časově omezené slevy na zboží a služby, upravovat cenu, množství zboží a služeb čerpaných v rámci svých věrnostních programů.

3. Objednávky

 1. Dodavatel přijímá objednávky osobně, písemně poštou, telefonicky, faxem, elektronickou poštou, prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen eshop). Zákazník je předem informován o všech cenách produktů a služeb, o případných poplatcích a době dodání. Standardní doba dodání zboží je maximálně 10 pracovních dnů od data objednání na území České republiky. Zákaznická objednávka je závazná.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. O případném zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován. Pokud objednávku zruší zákazník a učiní tak, aniž by mu zboží již bylo expedováno, dodavatel mu neúčtuje žádný poplatek.
 3. Objednávka musí obsahovat následující identifikační údaje zákazníka: jméno a příjmení (název firmy, kontaktní osoba), poštovní adresu (místo doručení zásilky), telefon. Dále je vhodné uvést zákaznické číslo, pokud již bylo přiděleno. Toto číslo je uváděno na fakturách nebo dodacích listech. Vzhledem k nabídce různých cenových zvýhodnění si dodavatel vyhrazuje právo v objednávce požadovat další údaje od zákazníka.
 4. Zákazník má právo odstoupit od koupě do 14 dnů od doručení zásilky. Odstoupit však může pouze v případě, že vrátí zpět celé nerozbalené balení výrobku. Za použité nebo neúplné výrobky se peníze nevracejí. S výrobky je nutné vrátit také veškeré zboží, které bylo dodáno za cenově zvýhodněných podmínek či zdarma. V případě, že toto zboží bylo použito nebo spotřebováno, odečte se jeho hodnota od celkové částky nárokované k vrácení. Vrací se zákazníkem zaplacená částka za výrobky a expediční náklady (přepravné, balné) účtované dodavatelem.

4. Platby

 1. Zboží včetně dodacího listu nebo faktury je zákazníkovi zasíláno na dobírku, nebo po zaplacení předem bezhotovostním způsobem úhrady. Dodavatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo odmítnout dodání zboží na fakturu s odloženou splatností. Dodací list obsahuje množství a druh dodávaného zboží.
 2. Dobírkovou částku zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky. Platba faktury je závislá na zvoleném způsobu úhrady uvedeném v objednávce.
 3. V případě vracení finančních prostředků dodavatel vystaví zákazníkovi dobropis a poukáže příslušný finanční obnos na bankovní účet zákazníka, nebo provede zápočet s dosud neuhrazenými pohledávkami za zákazníkem. Dodavatel může vrátit zákazníkovi finanční prostředky formou poštovní poukázky nebo v hotovosti.

5. Záruční lhůta a reklamace

 1. Na dodávaném zboží je vyznačen termín minimální trvanlivosti, do kdy je vhodné zboží potravinářského charakteru spotřebovat, aby mělo dodavatelem garantovanou kvalitu. Etikety či obaly výrobků informují o způsobu přípravy a skladování, případně o nevhodnosti použití daného výrobku. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zákazníkovy újmy způsobené používáním daného výrobku v rozporu s informacemi uvedenými na obalu či etiketě výrobku.
 2. Při reklamaci zboží je povinností zákazníka dodat společně se zbožím také důvod k reklamaci. Zákazník je povinen neprodleně reklamovat zboží, pokud ho obdržel v poškozeném obalu. Vznikne-li u zákazníka při dodržování správného režimu spotřeby podezření na zdravotní komplikace způsobené požitím nebo požíváním či používáním výrobků dodavatele, je zákazník povinen daný výrobek nebo obal nebo doklad o zakoupení ihned dodat dodavateli. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zboží z celé dodávky, která mu byla dodána na základě jeho objednávky. Bylo-li toto zboží zákazníkovi dodáno vlastním závozem dodavatele, zákazník může požadovat od dodavatele odvoz celé reklamované dodávky. Prokáže-li se u zákazníka podezření na zdravotní komplikace způsobené produkty dodavatele za neopodstatněné, dodavatel může požadovat od zákazníka finanční úhradu za neoprávněnou reklamaci ve výši ceny reklamované dodávky.

6. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.
 2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje dodavatel, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Obecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti 20. května 2018 a nahrazují v plném rozsahu veškeré předešlé Obchodní podmínky.